Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Sabiedriskā darbība

Latvijas Biznesa savienība: Tautsaimniecības vairākums jārespektē

MVU Forums un MVU Konfederācija paredz finanšu, ekonomisko un sociālo izaicinājumu pieaugumu. Pēdējos gados veiktās izmaiņas nacionālos normatīvos aktos, kvalificētas izglītības un inovāciju sistēmas, investīciju  un infrastruktūras pieejamības trūkums ir kavējis uzņēmējdarbības gara stiprināšanu. Viens no iemesliem ir MVU pārstāvniecības iztrūkums dialogā starp likumdevēju varu, izpildvaru un MVU sektoru. Savukārt nākotnē Latvijas tautsaimniecībai, kuru par 99,6% (pēc Eiropas Savienības MVU definīcijas) veido tieši mazie un vidējie uzņēmumi, ir jārod risinājumi jaunu un labāku darba vietu radīšanai Rietumeiropas ekonomiskās stagnācijas, vietējā un Krievijas tirgus pieprasījuma krituma apstākļos.
 
Apstiprināts apvienoto biedrību jaunais nosaukums un statūti. Ievēlēta padome, valde un revīzijas komisija. Biedrības, darba devēju organizācijas ''Latvijas Biznesa savienība padomē ievēlēti 9 locekļi - uzņēmēji un biedrību pārstāvji: Elīna Egle, Iluta Riekstiņa, Kristaps Banga, Inese Bērs, Aivars Lasmanis, Mārtiņš Vavilovs, Edgars Kalējs, Antons Vjaters, Valērijs Štamers. Par padomes priekšsēdētāju - prezidenti ievēlēta Elīna Egle, bet par valdes priekšsēdētāju Eduards Filippovs.
 
Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle: ''Ņemot vērā, ka Latvijas tautsaimniecībā 99,6% ir mazo un vidējo uzņēmumu, kas ir pārliecinošs vairākums, biedrības nosaukumā turpmāk būs atspoguļoti trīs atslēgas vārdi - ''Latvija'' mūs apvieno, ''bizness'' mūs atbalsta un ''savienībā'' mēs attīstāmies.''
 
Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs, atzīst, ka ''MVU nostiprināšanā ir daudz darāmā. Vispirms ir jāceļ uzņēmēju pašapziņa un jāveicina politiķu, ierēdņu un sabiedrības izpratne par MVU sociāli-ekonomisko nozīmi. Tieši MVU ir tie, kas rada 70% darba vietu.''

Latvijas Biznesa savienība strādās pie sekojošām prioritātēm biznesa un tautsaimniecības attīstībai:
  •     līdzsvarota ekonomiskā politika izaugsmei, nodarbinātībai un stabilitātei;
  •     industriālās bāzes nostiprināšana;
  •     uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības kultūras attīstība, tostarp ''Uzņēmējdarbības 2020'' rīcības plāna īstenošana;
  •     labāks regulējums, samazinot birokrātiju un respektējot MVU īpašo situāciju;
  •     labāka piekļuve tirgiem, tehnoloģijām, inovācijām, atbalsta struktūrām un publiskajiem pakalpojumiem;
  •     finansējuma pieejamības uzlabošana;
  •     darba tirgus funkcionāla modernizācija caur sociālā dialoga stiprināšanu, mobilitāti un prasmju attīstību;
  •     vides un enerģētikas politika, kas nemazina konkurētspēju.
Šo mērķu sasniegšanai, saskaņā ar MVU Eiropas Komisijas sociālā partnera - Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas - UEAPME prezidentes Gunnilas Almagren teikto Eiropas Sociālajā samitā: ''nepieciešams jauns Eiropas Mazā biznesa akts.''   
 
Vairāk par MVU Forumu:
Dibināts 2012.gadā, lai īstenotu iniciatīvu ''Atbalsti Mazo biznesu'' un pārstāvētu Latvijas MVU Eiropas Komisijas sociālā partnera - Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā (turpmāk - UEAPME).
Apvieno vairāk kā 200 uzņēmumu un iniciatīvā iesaista 4700 uzņēmumu. Valdes priekšsēdātāja Elīna Egle.
2013.gadā saņēma Eiropas Komisijas ''European Enterprise Promotion Awards'' nacionālo godalgu un Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu.
 
Vairāk par MVU Konfederāciju:
Saknes rodamas 1996.gadā iesaistot darbā uzņēmējus apvienojošas biedrības kā apvienībai “Saime”. 2001.gada maijā pievienojoties Latvijas Eksporta asociācijai, iegūts nosaukums MVU Konfederācija un turpināts darbs kā darba devēju organizāciju apvienībai.
Apvieno 9 darba devēju organizācijas. Prezidents Ēriks Rozencveigs.
MVU Konfederācija aktīvi darbojas Nevalstisko organizāciju un Ministru Kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē no tās izveides pirmssākumiem, kā arī savulaik bija viens no līdzdibinātājiem Ekonomikas ministrijas MVU konsultatīvajai padomei.
 
Informācija:
Eduards Filippovs, Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs
Tālr.: 67619226
E-pasts: bizness@savieniba.lv