Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Pētniecība

Lasīt citus rakstus

Reģionu attīstībai nepieciešamās lietas

Šādas pārliecības vadīti gatavojām LDDK projektu "LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos" Sabiedrības integrācijas fonda uzraudzībā. Projekta ietvaros saturiski veidotas un rediģētas 3 rokasgrāmatas pārvaldības labās prakses pārņemšanai, efektīvai cilvēkresursu plānošanai un sociālās partnerības veicināšanai.

Pirmā dienas gaismu ieraudzīja „Labas pārvaldības rokasgrāmata”, kuru izstrādājusi Iveta Reinholde. Rokasgrāmata dod iespēju iepazīties ar starptautiski atzītu, zinātniski praktisku pārvaldības jēdzienu skaidrojumu un izprast labas pārvaldības iespējas ikvienas organizācijas darbā un mijiedarbībā ar sabiedrību. Rokasgrāmatā ietverti labās prakses piemēri no publiskā un privātā sektora, kas gūti pateicoties E.Egles iniciatīvai LDDK un Valsts kancelejai pasniegt efektīvas pārvaldības un partnerības balvu uzņēmumiem, pašvaldībām un valsts iestādēm. Balva kļuvusi par ilggadēju tradīciju.

Zanda Ozola, sadarbībā ar LDDK reģionu sociālā dialoga koordinatoriem, izstrādājusi ziņojumu „Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība”, kura mērķis ir skaidrot un praksē apliecināt sociālā dialoga un sociālās partnerības jēdzienus. Ziņojums sniedz ieskatu sociālā dialoga norisēs nacionālā līmenī, kurā iesaistās lielākās darba devēju un arodbiedrību organizācijas sociālo partneru statusā. Padziļināti apskatīti sociālās partnerības piemēri nozaru un reģionu līmenī, kurā iesaistās Latvijas nevalstiskais un publiskais sektors, kā arī izglītības iestādes.

„Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmumam” autore ir Katri Vintiša. Metodēs pievērsta uzmanība cilvēkresursu vadības jautājumiem. Rokasgrāmata ir izstrādāta pārliecībā, ka darbinieks ir uzņēmuma pamatvērtība, pirmais priekšnoteikums, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos un radītu paliekošas vērtības. Kā liecina rokasgrāmatas nosaukums, uzsvars tajā ir likts uz cilvēkresursu plānošanu un novērtēšanu, vienlaikus iezīmējot arī pārējos svarīgākos cilvēkresursu vadības aspektus.