Whatever you are, be good one /A.Lincoln/

Bizness

Kopdarbs kvalitatīvāku darba vietu veidošanai

Vērienīgs projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, kopējā projekta summa LVL 4 216 824 tika uzsākts LDDK 2009.gadā. Tā mērķi bija:

-  darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktiskas ieviešanas sekmēšana;
-  darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita mazināšana;
-  sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana, tādējādi mazinot arī nelegālo nodarbinātību;
-  kā arī pilnīgākas darba devēju, darbinieku un sabiedrības informētības un darba tiesību subjektu izpratnes par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā veicināšana.

Bet par rezultatīvo rādītāju LDDK komanda izvirzīja, ka atklāto darba attiecības un darba tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinājums Valsts darba inspekcijas pārbaudītajos uzņēmumos salīdzinot ar 2004.gadu par 15 %.
Īstenojām daudzas aktivitātes, kas sniedza krīzes laikā praktisku pienesumu un atbalstu darba devējiem rūpēties par savu darbinieku darba drošību. Pasākumi bija sekojoši:

-Darba devēju konsultatīvo centru izveide 5 plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu (2009.-2013.)
-100 000 darba vietām veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns attiecīgajos uzņēmumos, 100 000 nodarbinātie tiek informēti par viņu darba vietās pastāvošajiem darba vides riskiem, drošiem darba paņēmieniem un preventīvo kultūru darba vietās
- 198 apmācību pasākumi darba devējiem darba aizsardzības jautājumos visos piecos plānošanas reģionos (2009.-2013.)
- Materiāls jaunā komersanta pakete, kas informē par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, kas jāzina uzsākot komercdarbību (2009.-2013.)
-2 pētījumi, kuru rezultātā tiek izdoti analītiski materiāli par darba vides risku novērtējumu rezultātiem, par darba apstākļiem un riskiem Latvijā kopumā, kā arī rekomendācijas darba aizsardzības politikas ieviesējiem darba apstākļu uzlabošanai (2010. un 2013.)
- Darba devēja rokasgrāmata tiek aktualizēta un pilnveidota, papildinot to ar jaunu nodaļu par darba aizsardzības jautājumiem (2009.)
- 100 darba devēju organizāciju vadītāju un speciālistu apmācība kvalifikācijas celšanai darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos (2009.-2013.)
- Elektronizēta visu nozaru darba vides risku novērtēšanas sistēma un tā ir bez maksas pieejama visiem interesentiem (2010.)
- Tiek izveidota interaktīva datorspēle jauniešiem par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem (2011.)
- Darba normēšanas metodoloģija un realizēti 2 pilotprojekti (viens ražošanas uzņēmumā, otrs – pakalpojumu nozares uzņēmumā) (2012.)

Ir liels gandarījums par paveikto un ar pārliecību jāsaka, ka formālisms darba aizsardzības jautājumos un tiesiskais nihilisms darba attiecībās iet mazumā. Jācer, ka šāda tendence saglabāsies arī nākotnē.